چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم

دوست من باز هم سلام  

باز هم در راستای هدفی که برتحقق آن بر آمده ام در اینجا کتاب خلاصه چگونهچونیکمدیرعالی بیندیشیم را برای شما لینک کرده ام تا شاید در این مسیر گام کوچک دیگری نهاده باشم

دروست عزیز،  اما طی این مسیر و ادامه این راه جز با مساعدت شما ونظرات ارزنده شما سروران مقدور نمی باشد پس با نظرات خود انگیزه ما را برای تلاش دو چندان بر می انگیزانید  

مقدمه

دستیابیبهبالاترینمقامسازمانیکهدرآنمشغولبهکارهستید،بهساندستیابیبهقلهیککوهبلندواستواراست . اگرتصمیمگرفتهایدبهقلهاینکوهبرسیدبایدخود تانرابراییک کوهنودریواقعیآمادهکنید .

بدینمنظورگاممهمیکهبایدبرداریدایناستکهبالاترینمقامسازمانیعنیمدیرعالیرادرککنید . درک کردنمدیرعالیسازمانگاممهمیرابرایصعودبهاینقلهبلندودشواراست . مزایایبسیارینیزداردازجمله اینکهخطراخراجشدنراازشمادورمیکندوباعثمیشودباسرعتبیشتریترفیعبگیریدوخودتانرابرایبه عهدهگرفتنرهبریآمادهنمایید . افزونبرآندرککردنمدیرعالیصعودبهقلهسازمانرابرایتاننشاطآورتر ولذتبخشترمیکند. درفصولمختلف اینکتابجنبههایگوناگونموضوع "چگونه

/ 2 نظر / 28 بازدید
عارف غفاریان

باسلام خدمت شما دوست گرامی از کار قشنگی که انجام میدهید به نمایندگی از دانشجویان مدیریت بهداشت ودرمان قدر دانی میکنم.امیدوارم در ادامه راه از بعضی بی مهری ها خسته نشده وهمواره پر تلاش ودر راه بالا بردن بنیه علمی دانشجویان ودر نهایت مردم ایران قدم برداشته وموفق باشید. باتشکر از زحمات شما

مدیر استار

با سلام مطالبتون جالبه مایل به تبادل لینک هستید؟ مدیر استار http://modirstar.blogfa.com ابزار برای مدیران مدرن http://www.modiriat3000.blogfa.com لطفا خبر بدهید با تشکر