خلاصه کتاب مدیریت بر خود

هیرم اسمیت
مترجم: مهندس کمال هدایت 

همه مدیران با مفاهیم مدیریت و چگونگی کاربرد و نحوه استفاده از آن آشنایی دارند . دربار ه تعریف مدیریت نظریات متفاوتی وجود دار د . طیف گسترد ه تفکر مدیریت بسیار وسیع است ، . پیشرفت های علمی و تکنولوژیک قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم شامل مدیریت نیز می شود. و شاید بتوان گفت که آهنگ پیشرفت تکنیک های مدیریت نسبت به سایر علوم سریع تر بوده است . می دانیم که یکی از شاخصه های معرف مدیریت بهره وری، استفاده صحیح و مطلوب از منابعِ در اختیار، به عنوان ورود ی های سازمان است . این منابع شامل نیروی انسانی، مواد، ماشین آلات، پول، روش، تکنولوژی، اطلاعات، بازار و ... می گردد ولی آنچه که در میان این عوامل به عنوان حلقه مفقوده قلمداد می گردد، مدیریت برخود یا خود ماست که غالباً به فراموشی سپرده م یشود. ما اغلب این بزر گ ترین و مهم ترین سرمایه زندگی مان را، که همانا خودمان هستیم، به دست فراموشی سپرده و از آن غفلت کرده ایم. در این مقاله سعی شده اهمیت مدیریت بر خود بیان و اصول و رو ش های اعمال و اجرای آنکه از شناخت خود، مدیریت بر خود و تحقق آرمان ها تشکیل گردیده است، توصیف گردد. این اصول به چهار بخش عمده تقسیم و معرفی می گردد: • ارزش خودشناسی • چه چیز برای شما مهم است؟ • انجام کارهای مهم  • اهمیت نگاه وسیع تر  بخش اول ارزش خودشناسی چنین توجیه شد ه ایم که در این عصر قهرمان و قهرمان پروری وجود ندار د . این امر نمی تواند به صورت اعم قابل پذیرش باشد و مواردی بسیار را می توان برشمرد که از این قاعده مستثنی هستند . با یک بررسی سطحی هر فرد م ی تواند که به مواردی برخورد نماید که قهرمانانی توانسته اند در زندگی شخصی و حرفه ای آنها تأثیر بگذا ر ند. هنگامی که زندگ ی نامه وینستون چرچیل را مرور م ی کنیم، درمی یابیم که او یک قهرمان است . قهرمانی که می توانیم از او درس خودشناسی بیاموزیم . او در مقطع و برهه ای حساس ار  او به خوبی به نیروهایی که در اختیار داشت و منابع عظیمی را که بدان نیازمند بود، میشناخت. شاید این سؤال برای ما مطرح شود که خوب ما که چرچیل نیستیم . بله، این درست است . اما بایستی به این اعتقاد برسیم که فرد فرد ما م یتوانیم با همین درجه اطمینان و آگاهی به توانایی های خود دست یابیم. مطمئناً ما با بحرا ن هایی نظیر آنچه چرچیل با آن روبه رو بود روبه رو نخواهیم شد . اما در مبارزات زندگی به هر صورت که باشد، همه ما این قدرت را داریم که احساسی مشابه داشته از اطمینان، اعتقاد و اعتماد به نفس برخوردار باشیم . وقتی راجع به قهرمانان صحبت می کنیم، الزاماً این قهرمانان سیاست مداران یا سیاست بازان یا رهبران نیستند . می توانیم از قهرمان در زمین ه های ورزشی یا فرهنگی یا هنری نیز یاد کنیم که به مکا ن هایی رسیده اند که هیچ کس تصورش را نمی کرده است . در همه این افراد یک نکته مشترک وجود دار د . آنها به خوبی خود را می شناسند. ارزش های خود را درک می کنند و قدرت ناشی از این اطلاعات را می دانند. یکی از این افراد مایکل جردن بسکتبالیست معروف است . او به اعتقاد اکثریت کارشناسان و متخصصان، بهترین بازیکن این رشته ورز شی بوده است . او از شرایط فیزیکی بسیار خوبی، که مناسب با این رشته ورزشی است، برخوردار است . اما چرا بازیکنان بسیاری که دارای چنین ویژگ ی هایی هستند، نتوانست ه اند در حد و اندازه او موفق شوند؟ عاملی که مایکل جردن را از دیگران متمایز می سازد، اشتیاق، قطعیت تصمی م و میل به خوب بازی کردن و شناخت ارزش های خود است. نمی توان بازی مایکل جردن را مشاهده کرد و به قدرت اراده و مصمم بودن او برای خوب بازی کردن پی نبرد . و مطمئناً همین اشتیاق و عزم راسخ است که باعث شده او به موفقیت هایی برسد که برای بسیاری از کارشناسان و متخصصان حیرت آور و باورنکردنی است. در همین جا به وجوه اشتراک بین وینستون چرچیل و مایکل جردن پی م ی بریم. این دو نفر به همه ثابت کردند که دارای خصوصیات لازم بوده، خود و ارز ش های خود را به خوبی شناخته و دقیقاً می دانند که هدف شان چیست و میخواهند به کجا برسند . اینها علت قهرمان بودن این دو نفر است و باعث به وجود آمدن احترامی است که همگان، حتی سخت ترین رقبایشان برای آنها قائل بوده و هستند. مادر ترزا همه مادر ترزا را می شناسند. او راهبه ای از هندوستان بود که در ١٩٩٧ پس از عمری خدمت به فقرا و نیازمندان درگذشت . او چه کر د که به چنین معروفیتی رسید؟ اگر خواسته باشیم جمع فعالیت ها و کارهایی که او در طی زندگی خود انجام داده در یک کلمه خلاصه کنیم، باید بگوییم “خدمت'' 
برای مطالعه ادامه ی کتاب با ما باشید لذتی وصف ناپذیر برای شماست... 
برای مطاله ادامه این کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:

http://imi.ir/books/Cmanagement.pdf

/ 2 نظر / 241 بازدید

http://www.pafa.blogfa.com/post-574.aspx

http://www.pafa.blogfa.com/post-574.aspx